W dniach 18 - 19 lutego 2017 odbyło się na Malcie posiedzenie Zarządu Europejskiego Forum Niepełnosprawnych (EDF).
Polskę reprezentowała Małgorzata Koter-Mórgowska, przewodnicząca Zarządu LZINR oraz – jako przedstawicielka Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych – członkini Zarządu EDF.

Spotkanie było współorganizowane przez Maltańską Federację Organizacji Osób Niepełnosprawnych i poprzedzone przez konferencję poświęconą zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami.

 


W przeddzień maltańscy gospodarze zaprosili uczestników na uroczystą kolację w hotelu Excelsior w stolicy Malty Valetcie.

Sobotnia Konferencja miała na celu przedyskutowanie sposobów implementacji Artykułu 27 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych na poziomie Unii Europejskiej oraz poszczególnych krajów. Art. 27 wskazuje na prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadzie równości
z innymi osobami, na otwartym, integracyjnym i dostępnym rynku pracy. Jednakże stopa bezrobocia wśród ON jest znacznie wyższa niż wśród osób sprawnych. Według najnowszych danych Eurostatu, wskaźnik zatrudnienia osób z podstawowymi trudnościami funkcjonalnymi (w zakresie wzroku, słuchu, poruszania się, komunikowania) wynosi w krajach UE 47,3% i jest o prawie 20% niższy niż w przypadku osób sprawnych. Jednakże  wiele niepracujących osób z niepełnosprawnościami nie jest uwzględnionych w tych statystykach.

Konferencję otworzyła Prezydent Malty, Marie Louise Coleiro Preca. Stwierdziła, że Konwencja o Prawach ON nakłada na rządy państw obowiązek promowania włączającego zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Podkreśliła, że pomoc i wspieranie jednostki w procesie zatrudnienia przynosi w efekcie korzyści całej rodzinie i społeczności lokalnej. Zauważyła, że dzięki staraniom Maltańskiej Federacji Organizacji ON, ponad 400 osób korzysta na Malcie z zatrudnienia wspomaganego.
Z kolei Przewodniczący EDF Yannis Vardakastanis podkreślił znaczenie dostępności środowiska jako warunku, aby osoba niepełnosprawna mogła pracować. Zaznaczył też, że Konwencja o Prawach ON stanowi dla władz Unii Europejskiej i państw członkowskich okazję do zmiany swoich polityk i włączenia implementacji Konwencji w rutynowe działania.

Następnie głos zabrała Marthese Mugliett, przewodnicząca Maltańskiej Federacji Organizacji ON. Mówiła o znaczeniu zatrudnienia dla niezależnego życia, poczucia użyteczności, rozwoju umiejętności i udziału w życiu społecznym. Stwierdziła też, że włączające zatrudnienie wzmacnia różnorodność osób, ich talenty i umiejętności zawodowe.
Z kolei europosłanki Roberta Metsola i Miriam Dalli, wyraziły przekonanie, iż UE ma obowiązek zapewnienia pełnego włączenia
i uczestnictwa ON w życiu społecznym, co będzie korzyścią  nie tylko dla tych osób, ale dla całych społeczeństw.

Na koniec tej części konferencji Pani Prezydent Malty złożyła gratulacje z okazji 20 lat istnienia EDF i zainaugurowała urodzinowy tort.

Po przerwie Pat Clarke poprowadził sesję poświęconą aktualnej sytuacji w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w UE. Oto mówcy
i ich referaty:

•  Klaus Lachwitz, Przewodniczący Inclusion International – "Konwencja o Prawach ON a prawo do włączającego zatrudnienia";

Stefan Trömel, starszy specjalista ds. niepełnosprawności Międzynarodowej Organizacji Pracy – "Międzynarodowe perspektywy zatrudniania osób niepełnosprawnych" (za pośrednictwem Skype);

Dimitris Dimitriou, Komisja Europejska, Departament Generalny ds. Zatrudnienia, Jednostka C.3 (Niepełnosprawność i Włączenie) – "Polityka i prawne ramy zatrudniania ON w Unii Europejskiej";

Luc Henau, wiceprzewodniczący Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego (EUSE) – "Definicje zatrudnienia wspomaganego i inne formy zatrudniania ON na otwartym rynku pracy";

Mark Priestley, dyrektor naukowy Akademickiej sieci europejskich ekspertów ws. niepełnosprawności (ANED) i profesor w Centrum badań nad niepełnosprawnością Uniwersytetu w Leeds – "Dane i informacje nt. zatrudniania ON" (za pośrednictwem Skype).

Druga sesja Konferencji poprowadzona została w formie dyskusji panelowej, którą prowadziła Catherine Naughton, dyrektor biura EDF. Dyskusja dotyczyła wyzwań i możliwości w zatrudnianiu ON w różnych krajach Europy, a wzięli w niej udział: Athena Frangouli (Grecja), Massimo Ellul (Malta), Javier Güemes (Hiszpania) i Luk Zelderloo (Flandria).
Mówiono o utrudnieniach w dostępie ON do zatrudnienia, takich jak przeszkody prawne, brak dostępności, niedostateczne wsparcie, brak dostępu do edukacji na wyższych szczeblach i odpowiednich szkoleń, uprzedzenia i dyskryminacja oraz nieodpowiedni system opieki społecznej. Dyskutanci podkreślali także ważkość prawa wyboru rodzaju pracy wykonywanej przez osobę niepełnosprawną, jak tez uszanowania jej decyzji o niepodejmowaniu pracy.

Po lunchu rozpoczęło się właściwe posiedzenie Zarządu EDF, które poprowadził przewodniczący Yannis Vardakastanis.
Zebrani zapoznali się z działaniami EDF w 2016 roku i przygotowaniami do zgromadzenia Generalnego w Madrycie w maju br., które przedstawiła Ana Pelaez. Sekretarz EDF Rodolfo Catani omówił procedurę wyborczą do nowego Zarządu.
W dalszym ciągu  wiceprzewodnicząca EDF Gunta Anca omówiła sposoby finansowania działań krajowych rad osób niepełnosprawnych. Sporo czasu zajęła dyskusja nad filmikiem przygotowanym z okazji 20-lecia EDF.
Następnie Ana Pelaez przybliżyła zebranym sprawozdanie EDF dot. przymusowej sterylizacji kobiet z niepełnosprawnościami.

Znaczną część niedzielnych obrad zajęło omówienie kampanii EDF dotyczącej lobbingu w srawie uchwalenia europejskiej dyrektywy
ws. dostępności
w silnej, nieokrojonej wersji. 

EDF wydrukowało ulotki we wszystkich językach urzędowych Unii, wzywającą środowiska ON do działań w tej sprawie.

- ściągnij ulotkę w jęz. polskim

Przeprowadzono też ciekawe warsztaty, w trakcie których uczestnicy wcielali się w role polityków, przedstawicieli przemysłu i władz, którzy przytaczają różne argumenty przeciw powszechnej dostępności dóbr i usług.

oprac. MKM;  foto Z. Magacz i MKM.      


Europejskie Forum Niepełnosprawnych (EDF) jest europejską organizacją parasolową, reprezentującą 80 milionów osób
z niepełnosprawnościami w Europie. Misją EDF jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do praw podstawowych
i praw człowieka, poprzez aktywne włączenie tych osób w rozwój i implementację polityki europejskiej. EDF jest członkiem Platformy Społecznej
i ściśle współpracuje z instytucjami europejskimi, Radą Europy i ONZ.

http://www.edf-feph.org/sites/default/files/edf-20yr-logo.png