Podmioty zajmujące się pracą z seniorami w dziedzinie kultury

 

W Lublinie działa jeden z najstarszych w kraju Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW), który rozwija zainteresowania, pogłębia wiedzę, sprzyja różnym formom aktywności społecznej seniorów. Właśnie obchodzi 25 rocznicę powstania. Uniwersytet został powołany przez Oddział Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej w Lublinie (TWWP). Zajęcia w LUTW cieszą się ogromnym zainteresowaniem środowiska seniorów. LUTW prowadzi 3 cykle tematyczne we współpracy z Uniwersytetem Medycznym pn. Wiedza o Zdrowiu, z Uniwersytetem Przyrodniczym „Wiedza o Przyrodzie” i z UMCS oraz KUL tzw. wykłady powszechne, dotyczące wydarzeń aktualnych oraz wiedzy z różnych kierunków humanistycznych, a nawet nauk ścisłych. Każdy cykl wykładów opracowują Rady Programowe, w skład których wchodzą przedstawiciele uczelni. Oprócz wykładów audytoryjnych LUTW proponuje też swoim słuchaczom: zespoły edukacyjne, zespoły aktywności ruchowej, zespoły o charakterze warsztatowym, lektoraty, kursy komputerowe, spotkania wakacyjne słuchaczy LUTW oraz wakacyjne spacery z radą samorządu słuchaczy.

TWWP powołało ponadto przy LUTW Lubelskie Centrum Aktywizacji Seniorów (2002), w ramach którego działają:

 

 • Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza, który skupia seniorów, a także młodzież oraz studentów Wydziału Psychologii UMCS i Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Działania, jakie podejmuje Klub, to przede wszystkim pomoc osobom samotnym i chorym, organizacja zajęć dla dzieci w świetlicach środowiskowych na terenie dzielnic Bronowice i Kośminek, jak również organizacja imprez środowiskowych;

 

 • Szkoła Superbabci (2008) i Szkoła Superbabci i Superdziadka (2009) oraz Klub Superbabci (2009). Obecnie zajęcia odbywają się w Wojew. Ośrodku Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3;

 

 • Punkt Informacyjny dla Seniorów oraz Punkt Doradztwa i Rzecznictwa dla Seniorów (ul. Dolna Panny Marii 3). Punkty prowadzone są przez wolontariuszy, słuchaczy LUTW, psychologów, prawników, ekonomistów. Można tam uzyskać informacje o uregulowaniach prawnych dotyczących osób starszych, sprawach zdrowotnych seniorów, ich lecznictwie, niepełnosprawności i inwalidztwie, a także bezpłatne doradztwo i pomoc w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, zabezpieczenia i opieki społecznej, fizjologicznych i psychicznych problemów starzenia się;

 

 • Klub Aktywnego Seniora, DK LSM - ul. Wallenroda 4a, prowadzi zajęcia integracyjno-aktywizujące w grupie 40 osób. Uczestnicy Klubu biorą udział w cotygodniowych warsztatach, prelekcjach i wykładach z różnych dziedzin kultury oraz w zajęciach gimnastycznych i tanecznych;

 

 • Klub Aktywnego Seniora, ul. Bronowicka 3, realizuje zajęcia w dwóch zespołach tematycznych:
  • Zespół Aktywizacji Kulturalnej Seniorów, który prowadzi spotkania dotyczące różnych dziedzin kultury i sztuki, okolicznościowe imprezy integracyjne, spotkania towarzyskie;
  • Zespół Profilaktyki Zdrowotnej realizuje zadania poprzez grupowe zajęcia gimnastyczne oraz indywidualne ćwiczenia rehabilitacyjne na przyrządach.

 

Wszystkie agendy LCAS działają w oparciu o wolontariuszy, głównie seniorów.

Ponadto w Lublinie i województwie działa kilka Klubów Seniora. Najczęściej są to kilkunastoosobowe grupy powstałe przy klubach osiedlowych i domach kultury:

 • DK „Ruta” - prowadzi dla seniorów prelekcje na temat zdrowia, wystawy fotografii, malarstwa, animacje filmowe i dyskusje na temat obejrzanych filmów;
 • DK „Skarpa” - prowadzi siłownię, aerobik, gimnastykę, zajęcia plastyczne oraz Klub Kobiet i projekty wspierające integrację międzypokoleniową;
 • Klub Seniora w DK „Łęgi” SM Czuby - prowadzi zajęcia plastyczne, gimnastyczne, organizuje wycieczki dla seniorów;
 • Klub Seniora przy Radzie NOT;
 • Klub Seniora – ul. Nałkowskich 125, lok 14;
 • Klub Seniora w Klubie Osiedlowym Odeon SM Kolejarz;
 • Klub Złotego Wieku w DK "Czechów";
 • Klub Seniora w ramach Klubu Osiedlowego SM Czechów ”Miniatura”, ul. Śliwińskiego 1 (działa okresowo w ciągu roku, od października do kwietnia);
 • Kluby Seniora w Klubach Osiedlowych "Przyjaźni" i "Niepodległości" RSM Motor;
 • Klub Seniora "Iskra" w Przestrzeni Inicjatyw Twórczych "Tektura";
 • Klub Seniora w DK Bronowice;
 • Klub Seniorów Lotnictwa

Działalność i oferta tych klubów są bardzo zróżnicowane. Najczęściej mają na celu urozmaicenie wolnego czasu seniorom z uwzględnieniem ich zainteresowań.

Ofertę kulturalną dla seniorów mają też trzy Dzienne Domy Pomocy Społecznej (Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28 oraz DDPS-y przy ul. Niecałej 16 oraz Pozytywistów 16), a także Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna 84, Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera przy ul. Towarowej 19 oraz Świetlica Jubileuszowa przy ul. Królewskiej 10. Podopieczni tych placówek w pakiecie usług, oprócz bytowych, otrzymują też możliwość uczestniczenia w warsztatach artystycznych, wycieczkach i spotkaniach w innych placówkach.

 

Podobną ofertę dla seniorów proponuje Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów - Dzienny Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Nałkowskich 114.

 

Ponadto pracę z seniorami w dziedzinie kultury prowadzą:

 

Organizacje pozarządowe od czasu do czasu organizują kursy dla seniorów, najczęściej komputerowe, oraz realizują skierowane do nich projekty, np.:

 • Fundacja "Nasza Szkoła" – projekt "Integracja Pokoleń"
 • Lubelski Ośrodek Samopomocy – projekt "Proaktywni 50+"
 • Lubelska Fundacja Rozwoju – projekt "Rozwój w dobie zmian"
 • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – szkolenia językowe i obsługi komputera.

 

Informator – Miejsca przyjazne Seniorom w Województwie Lubelskim